1371  
   0
VG丢失恢复
作者:黄歌程于 2020年03月29日 发布在分类 / 经典配置 / 经典配置 下,并于 2020年03月29日 编辑
LVM VG丢失 vgcfgrestore

一、功能需求

Linux主机在执行vgs后,无法获取vg信息,也无法激活vg,根据系统LVM的备份尝试恢复。


二、组网图

三、配置步骤

1、检查现有PV、VG、LV信息,vg01由3块LUN组成,并创建了2个LV,lv01和lv02分别挂载/data01和/data02,上传文件test.bin(MD5:230f9c3c6f9075da2ed62d7e9ec09789)。

[root@server01 ~]# pvs
 PV         VG  Fmt Attr PSize PFree 
 /dev/mapper/mpatha vg01 lvm2 a-- 16.00g 16.00g
 /dev/mapper/mpathb vg01 lvm2 a-- 32.00g 16.00g
 /dev/mapper/mpathc vg01 lvm2 a-- 64.00g 32.00g
 /dev/sda2     cl  lvm2 a-- 15.00g   0 
[root@server01 ~]# vgs
 VG  #PV #LV #SN Attr  VSize  VFree 
 cl   1  2  0 wz--n- 15.00g   0 
 vg01  3  2  0 wz--n- 111.99g 63.99g
[root@server01 ~]# lvs
 LV  VG  Attr    LSize Pool Origin Data% Meta% Move Log Cpy%Sync Convert
 root cl  -wi-ao---- 13.39g                          
 swap cl  -wi-ao---- 1.60g                          
 lv01 vg01 -wi-ao---- 16.00g                          
 lv02 vg01 -wi-ao---- 32.00g                          
[root@server01 ~]# df -h
Filesystem       Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/mapper/cl-root   14G 3.7G 9.7G 28% /
devtmpfs        2.0G   0 2.0G  0% /dev
tmpfs         2.0G  84K 2.0G  1% /dev/shm
tmpfs         2.0G  17M 2.0G  1% /run
tmpfs         2.0G   0 2.0G  0% /sys/fs/cgroup
/dev/sda1       1014M 155M 860M 16% /boot
tmpfs         396M  16K 396M  1% /run/user/42
tmpfs         396M   0 396M  0% /run/user/0
/dev/mapper/vg01-lv01  16G  85M  15G  1% /data01
/dev/mapper/vg01-lv02  32G  89M  30G  1% /data02
[root@server01 ~]# pvdisplay |grep UUID
 PV UUID        DFshFb-8A6P-sHif-xjtJ-BroZ-zhf5-mf56ag
 PV UUID        1BGQXh-B2ud-Loui-aUMh-Sy4n-Ddov-iG1TQj
 PV UUID        nKbLtC-ls6T-uouN-H9PY-Vyc6-S24K-XJ5drP
 PV UUID        q0I3fc-y64W-xlLv-hPOd-lDaT-Wb9u-lmeg5U 
2、手动卸载LV,关闭VG,清除PV,并重新创建PV,模拟VG不可用。
[root@server01 ~]# umount /data01
[root@server01 ~]# umount /data02
[root@server01 ~]# vgchange -an vg01 (关闭VG)
[root@server01 ~]# pvremove -ff /dev/mapper/mpatha (清除PV)
[root@server01 ~]# pvremove -ff /dev/mapper/mpathb (清除PV)
[root@server01 ~]# pvremove -ff /dev/mapper/mpathc (清除PV)
[root@server01 ~]# pvcreate /dev/mapper/mpath{a..c} (重新分配UUID)
 Physical volume "/dev/mapper/mpatha" successfully created.
 Physical volume "/dev/mapper/mpathb" successfully created.
 Physical volume "/dev/mapper/mpathc" successfully created.
[root@server01 ~]# pvdisplay |grep UUID  (新的UUID)
PV UUID        DFshFb-8A6P-sHif-xjtJ-BroZ-zhf5-mf56ag
PV UUID        P3YtRc-zpl6-jr7f-vNoG-Ca3X-GRzN-kcZ8KC 
PV UUID        zovSfg-rTm1-5SWG-LXFn-dJ1B-jwmA-F4DVsx 
PV UUID        WMk19i-of1c-ICz5-Ozhe-Lvsz-CS1M-a7aJz9

再次检查pvs、vgs,无法发现vg01,也无法激活vg01,VG不可用
[root@server01 ~]# pvs
 PV         VG Fmt Attr PSize PFree 
 /dev/mapper/mpatha  lvm2 --- 16.00g 16.00g
 /dev/mapper/mpathb  lvm2 --- 32.00g 32.00g
 /dev/mapper/mpathc  lvm2 --- 64.00g 64.00g
 /dev/sda2     cl lvm2 a-- 15.00g   0
[root@server01 ~]# vgs
 VG #PV #LV #SN Attr  VSize VFree
 cl  1  2  0 wz--n- 15.00g  0
[root@server01 ~]# vgchange -ay vg01
 Volume group "vg01" not found
 Cannot process volume group vg01

3、恢复PV

Linux的LVM会默认存储用户对PV/VG/LV的每一步操作,并自动把当前的VG的信息备份到一个文件里面,位置是/etc/lvm/backup/VG名, 里面也包括了对于恢复VG信息至关重要的PV UUID,我们就是通过这个文件来恢复整个VG的信息的。

先获取备份文件中的PV-UUID
[root@server01 ~]# grep mpatha /etc/lvm/backup/vg01 -B1
			id = "nKbLtC-ls6T-uouN-H9PY-Vyc6-S24K-XJ5drP"
			device = "/dev/mapper/mpatha"	# Hint only
[root@server01 ~]# grep mpathb /etc/lvm/backup/vg01 -B1
			id = "q0I3fc-y64W-xlLv-hPOd-lDaT-Wb9u-lmeg5U"
			device = "/dev/mapper/mpathb"	# Hint only
[root@server01 ~]# grep mpathc /etc/lvm/backup/vg01 -B1
			id = "1BGQXh-B2ud-Loui-aUMh-Sy4n-Ddov-iG1TQj"
			device = "/dev/mapper/mpathc"	# Hint only 

重新创建PV,并用backup文件中的UUID
[root@server01 ~]# pvcreate /dev/mapper/mpatha -u nKbLtC-ls6T-uouN-H9PY-Vyc6-S24K-XJ5drP --restorefile /etc/lvm/backup/vg01
[root@server01 ~]# pvcreate /dev/mapper/mpathb -u q0I3fc-y64W-xlLv-hPOd-lDaT-Wb9u-lmeg5U --restorefile /etc/lvm/backup/vg01
[root@server01 ~]# pvcreate /dev/mapper/mpathc -u 1BGQXh-B2ud-Loui-aUMh-Sy4n-Ddov-iG1TQj --restorefile /etc/lvm/backup/vg01 

检查是否恢复
[root@server01 ~]# pvdisplay |grep UUID (与抹除PV之前一致)
 PV UUID        DFshFb-8A6P-sHif-xjtJ-BroZ-zhf5-mf56ag
 PV UUID        1BGQXh-B2ud-Loui-aUMh-Sy4n-Ddov-iG1TQj
 PV UUID        nKbLtC-ls6T-uouN-H9PY-Vyc6-S24K-XJ5drP
 PV UUID        q0I3fc-y64W-xlLv-hPOd-lDaT-Wb9u-lmeg5U 


4、恢复VG

[root@servert01 ~]# vgcfgrestore vg01 (恢复vg01)
 Restored volume group vg01
[root@server01 ~]# vgs
 VG  #PV #LV #SN Attr  VSize  VFree 
 cl   1  2  0 wz--n- 15.00g   0 
 vg01  3  2  0 wz--n- 111.99g 63.99g
[root@server01 ~]# pvs
 PV         VG  Fmt Attr PSize PFree 
 /dev/mapper/mpatha vg01 lvm2 a-- 16.00g 16.00g
 /dev/mapper/mpathb vg01 lvm2 a-- 32.00g 16.00g
 /dev/mapper/mpathc vg01 lvm2 a-- 64.00g 32.00g
 /dev/sda2     cl  lvm2 a-- 15.00g   0


5、恢复LV

[root@server01 ~]# lvs
 LV  VG  Attr    LSize Pool Origin Data% Meta% Move Log Cpy%Sync Convert
 root cl  -wi-ao---- 13.39g                          
 swap cl  -wi-ao---- 1.60g                          
 lv01 vg01 -wi-a----- 16.00g                          
 lv02 vg01 -wi-a----- 32.00g                  
如果发现lv的属性没有a,则需要激活lv
[root@server01 ~]# lvchange -ay /dev/vg01/lv01
[root@server01 ~]# lvchange -ay /dev/vg01/lv02

然后挂载LV,检查里边的数据。
[root@server01 ~]# mount /dev/mapper/vg01-lv01 /data01
[root@server01 ~]# mount /dev/mapper/vg01-lv02 /data02
[root@server01 ~]# lvs
 LV  VG  Attr    LSize Pool Origin Data% Meta% Move Log Cpy%Sync Convert
 root cl  -wi-ao---- 13.39g                          
 swap cl  -wi-ao---- 1.60g                          
 lv01 vg01 -wi-ao---- 16.00g                          
 lv02 vg01 -wi-ao---- 32.00g 

[root@server01 ~]# md5sum /data01/test.bin /data02/test.bin 
230f9c3c6f9075da2ed62d7e9ec09789 /data01/test.bin
230f9c3c6f9075da2ed62d7e9ec09789 /data02/test.bin


四、配置关键点

恢复过程使用/etc/lvm/backup/VG_NAME文件,通过VG_NAME里边PV的UUID恢复PV,进而恢复VG。

五、风险提示

生产环境请先排查VG丢失的原因,并检查LUN是否有损坏,恢复操作仅作为参考。
 知识评论当前评论数0

 推荐知识


 访问权限

创建人 黄歌程
文档编辑权限 创建者私有
文档阅读权限 来自分类
分类阅读权限 所有人
分类编辑权限 技术服务部  : 机构     渠道合作伙伴  : 机构     系统管理员 : 人员     
分类审核权限 审核小组  : 岗位    
分类预览权限 审核小组 : 岗位    
分类下载权限 技术服务部  : 机构    
 历史版本

修改日期 修改人 备注
2020-03-29 15:02:39[当前版本] 黄歌程 CREAT

 附件

附件类型

PNGPNG

 目录
  宏杉案例知识库-V4.0.1